Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. Vidare är syftet att analysera hur dessa material i matematik kvalitetsgranskas av matematiklärare. Det har formats två frågeställningar utifrån syftet och dessa avser svara på vilka faktorer som blir avgörande i valen samt hur lärare granskar materialen utifrån kvalitet. Teorier som används är sociokulturell teori, ramfaktorteori samt pedagogical content knowledge, PCK. Det finns inte mycket forskning att tillgå kring urvals- och granskningsprocesser av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar då det är en relativt ny företeelse. Den forskning ändå hittats och som kommit att spela en stor roll för detta examensarbete är hur Sawyer m.fl. (2019) analyserat vad som karaktäriserar kvalitet på de 500 mest besökta matematikmaterialen på Pinterest. I studien intervjuades tre lärare i åk 1-3 som alla arbetar på en skola som tagit ett aktivt beslut om att inte använda traditionella utgivna läromedel. Intervjuerna analyserades med en tematisk analysmetod med inspiration av Braun och Clarke (2016) för att kunna upptäcka mönster utifrån de begrepp som är centrala för detta arbete. Dessa begrepp är den närmaste utvecklingszonen, artefakter, ramfaktorteori samt PCK. En slutsats som kan dras angående undervisningsmaterial enligt syftet är att samband finns mellan ramfaktorer, PCK, utbildning och erfarenhet. Fler andra faktorer blir synliga i lärarnas val, bl.a. ranking, språkbruk, layout, nivåanpassning samt huruvida bilder finns som stöd till uppgifterna eller ej. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara varför lärare väljer att använda dessa undervisningsmaterial samt hur elever uppfattar lärarnas valda material i matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)