Det fria skolvalet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sammanfattning: I uppsatsens bakgrund beskrivs framväxten av det fria skolvalet, genom decentraliseringen av skolan, införandet av friskolereformen och skolpengen. Uppsatsens syfte är således att beskriva de bakomliggande faktorer som kan tros bi-dra till elevens val av skola, samt de konsekvenser valet kan innefatta. Uppsatsen skrivs utifrån en systematisk litteraturundersökning, där vetenskapliga artiklar och avhandlingar lyfts fram, för att belysa området. Studiens resultat visar på att elevernas val grundades utifrån olika faktorer, så som urbanisering, rykte, betyg samt föräldrars attityder kring skolan. Det framkommer även att det finns en tydlig uppdelning mellan skolor utifrån geografisk position, där skolor i förorten anses mindre attraktiva än skolor i innerstaden. Några av konsekvenserna av det fria skolvalet presenterades vara en ökad konkurrens mellan skolor, som leder ojämn fördelning av elever och ekonomiska resurser. Elever från glesbygden beskrivs vara särskilt påverkade av detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)