Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. Hälso- och sjukvårdspersonal anser att denna typ av styrning har skapat en ökad administrativ börda och minskat förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete väl. Trots internationella forsknings- och samhällsdebatter om TSL inom offentlig sektor har forskning om legitimerade sjuksköterskors uppfattningar av TSL varit reducerad. Syftet med studien var att belysa legitimerade sjuksköterskors uppfattningar om TSL på jobbet. En fenomenografisk metod användes för att identifiera variationer av legitimerade sjuksköterskors uppfattningar om TSL. Mellan februari och april 2019 deltog 24 legitimerade sjuksköterskor från fem avdelningar inom svensk sjukvård i studien. Under intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att ingen av deltagarna har hört talas om tillitsdelegationen och deras arbete med TSL tidigare. Det fanns olika uppfattningar om brist i närvaro av politiker, chefer, maktförskjutning till HR, förtroende av ledarskap samt olika förhållningssätt till verksamhetens riktlinjer och fattade beslut. De skillnader som framkom i olika uppfattningar mellan kommunerna och sjukhus var inom administration, tid för arbete, samarbete och utbildning. Praktisk implementering: Baserad på resultatet, behövs en medvetenhet om vad tillitsbaserad styrning och ledning är finnas i organisationens alla led och en vilja att skapa strukturer som möjliggör att arbeta genom decentraliserade beslutsprocesser som är skräddarsydda för en tillitsbaserad kultur. Nyckelord: Tillitsdelegationen, Tillitsbaserad styrning, New Public Management, legitimerade sjuksköterskor, tillit, hälso-och sjukvård, ledarskap,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)