”De vill så väl att de nästan gör ont i hjärtat på en ibland” Normalitet, åldersförväntningar och makt i BVC-sköterskors berättelser om fyraårsbesöket

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Sissel Bergh Lethman; [2020-09-10]

Nyckelord: Barnhälsovården; normalitet; makt; ålder;

Sammanfattning: Studien belyser hur BVC-sköterskor talar om barn i samband med fyraårsbesöket på Studien belyser hur BVC-sköterskor talar om barn i samband med fyraårsbesöket på barnavårdscentralen.Studien syftar till att undersöka om BVC-sköterskors tal om barn och barns utveckling konstruerar förståelse kring normalitet. Studien syftar också till att undersöka om BVC-sköterskors tal om barn kan skapa åldersrelaterade förväntningar under ett fyraårsbesök.Frågeställningar: Hur begripliggörs ålder i talet om ”den typiska fyraåringen”? Hur skapas normalitet i talet om barns utveckling?Hur kommer förväntningar på barnet i uttryck, och hur kan det förstås i förhållande till makt?Studien har sin utgångspunkt i socialkonstruktionistisk teori. För insamlande av empiri har intervju som metod använts. I analysen av materialet är studiens analysmetod inspirerad av diskursanalys. Resultatet av studien visar att BVC-sköterskor begripliggör ålder genom sitt uppdrag på barnavårdcentralen, där talet om ”den typiska fyraåringen” är ett återkommande fenomen, det vill säga vad en typisk fyraåring är, hur den beter sig och vad den förväntas klara av under fyraårsbesöket på barnavårdscentralen. BVC-sköterskorna skapar normalitet i talet om barnet genom att exemplifiera normala beteenden och avvikande beteenden hos barnen de träffar. Förväntningar på barnet kommer i uttryck både genom beskrivningar om vad barnavårdscentralen som institution förväntar sig, och hur BVC-sköterskorna beskriver att föräldrarna talar kring förväntningar på barnet. Detta kan förstås i förhållande till makt, genom att BVC-sköterskorna använder sig av olika typer av styrande strategier, för att uppmuntra eller avleda önskade/oönskade beteenden hos barnet under fyraårsbesöket. Maktstrukturer synliggörs också i talet om barnet, då BVC-sköterskorna berättar om flera exempel där barnen visar motstånd till moment under besöken, eller hela besöket.barnavårdscentralen.Studien syftar till att undersöka om BVC-sköterskors tal om barn och barns utveckling konstruerar förståelse kring normalitet. Studien syftar också till att undersöka om BVC-sköterskors tal om barn kan skapa åldersrelaterade förväntningar under ett fyraårsbesök. Frågeställningar: Hur begripliggörs ålder i talet om ”den typiska fyraåringen”? Hur skapas normalitet i talet om barns utveckling? Hur kommer förväntningar på barnet i uttryck, och hur kan det förstås i förhållande till makt? Studien har sin utgångspunkt i socialkonstruktionistisk teori. För insamlande av empiri har intervju som metod använts. I analysen av materialet är studiens analysmetod inspirerad av diskursanalys.Resultatet av studien visar att BVC-sköterskor begripliggör ålder genom sitt uppdrag på barnavårdcentralen, där talet om ”den typiska fyraåringen” är ett återkommande fenomen, det vill säga vad en typisk fyraåring är, hur den beter sig och vad den förväntas klara av under fyraårsbesöket på barnavårdscentralen. BVC-sköterskorna skapar normalitet i talet om barnet genom att exemplifiera normala beteenden och avvikande beteenden hos barnen de träffar. Förväntningar på barnet kommer i uttryck både genom beskrivningar om vad barnavårdscentralen som institution förväntar sig, och hur BVC-sköterskorna beskriver att föräldrarna talar kring förväntningar på barnet. Detta kan förstås i förhållande till makt, genom att BVC-sköterskorna använder sig av olika typer av styrande strategier, för att uppmuntra eller avleda önskade/oönskade beteenden hos barnet under fyraårsbesöket. Maktstrukturer synliggörs också i talet om barnet, då BVC-sköterskorna berättar om flera exempel där barnen visar motstånd till moment under besöken, eller hela besöket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)