Landsfader eller tyrann? : Användandet och framställningen av Gustav Vasa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: På vilket sätt historia brukas är ett viktigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i en digitaliserad värld där vi exponeras regelbundet för sociala medier, matas kontinuerligt med ny information; således har ämnet källkritik numera övergått till att bli oerhört essentiellt. Detta grundar sig i utbredningen av bristfällig information och att skolans läroplaner understryker angelägenheten av att utbilda elever i att ha ett källkritiskt tänkande. Studiens syfte är att undersöka bruket av historia i korrelation till Gustav Vasa (1496–1560). Sedermera åskådliggöra hur det historiska minnet av Gustav Vasa har brukats, belysa hur användandet förändrats över tid och avslutningsvis granska vad minnet använts till. Arbetets undersökningsperiod sträcker sig från 1841–2020. Materialet till detta arbete innefattar bland annat läromedel, biografier, filmer, pjäser, tidningarartiklar och minnesmonument, totalt ingår det 17 artefakter i studien. Utifrån väl avgränsat material och den teoretiska utgångspunkten undersöks det hur Gustav Vasa har brukats förmedelst kategorierna utbildningskultur, populärkultur och minneskultur. Den teoretiska utgångspunkten utgår ifrån att det är Gustav Vasas karaktär och agerande som gör honom brukbar för konstruktion av eftervärlden, vilket anknyter till det existentiella historiebruket. Detta bruk kan utövas av alla med anledning av människors behov att minnas. Efter analys av materialet synliggörs utvecklingen av bruket kring Gustav Vasas minne och symbolgestalt, vilket är betingat av samhällets utveckling. De äldsta källorna framhåller en mer kungavänlig skildring, men när vi närmar oss nutid ändras framställningen markant, det är istället Gustav Vasas hänsynslöshet och tyranneri som betonas och återges. Vidare har Gustav Vasas minne brukats på flera sätt. I utbildningskulturen används kungens minne i ett undervisande syfte, inom populärkulturen används minnet för att väcka publikens fantasi och känslor när den tar del av artefakten och slutligen, inom minneskulturen, brukar artefakterna Gustav Vasas minne för att vi ska komma ihåg honom. Vad kungens minne har använts till inom utbildningskulturen är att skildra den vetenskapliga sanningen, den historiske Gustav Vasa, populärkulturen har använt kungens minne till att framställa symbolgestalter och minneskulturen har använt minnet till olika minnesarregemang till Gustav Vasas hågkomst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)