Elevgrupperingar på fritidshemmet : En studie om fritidslärares uppfattningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

Författare: Sema Kanat; Agnes Nielsen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Varje elev ska ges förutsättningar att skapa och upprätthålla goda relationer. Syftet med studien var att undersöka och beskriva fritidslärares uppfattningar om varför olika grupperingar skapas och vilka faktorer som kan påverka elevgrupperingar. För att få svar på forskningsfrågorna användes ett målinriktat urval där sex respondenter intervjuades. Studien utgick från en kvalitativ tolkningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Då studien undersöker fritidslärares uppfattningar användes en fenomenografisk metodansats. Studien lutar mot det sociokulturella perspektivet, där mediering blir ett centralt begrepp för relationsskapande. Genom intervjuerna framkom det att intressen, trygghet och likhet är faktorer som blir avgörande i elevernas grupptillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)