Faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund Trycksår orsakar ett lidande hos patienter och medför stora samhällskostnader. Sjuksköterskors kunskap avseende omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår upplevs vara bristande. Syfte Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. Metod En litteraturöversikt som framställts genom sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. 15 artiklar analyserades varav tolv av dessa artiklar är kvantitativa och tre är kvalitativa. Resultat Resultatet presenteras i fyra kategorier; kunskap, teamarbete, organisation och tidsbrist. Resultatet visar att dessa fyra faktorer påverkar omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. Slutsats Kunskap, teamarbete och organisation är grundläggande för omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. Tidsbrist har en negativ påverkan på implementeringen av omvårdnadsåtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)