Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Sammanfattning:

Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. Information till patienter inför denna undersökning är av stor vikt för förberedelsernas resultat och därmed även för en optimal undersökning.

                      Syftet med denna studie var att beskriva om patienterna upplever att de fått tillräcklig information om laxeringsförberedelserna inför en DT-undersökning av tjocktarmen. Ett annat syfte med studien var att studera om patienterna förstått den information de fått.

                      Tio patienter med en ålder mellan 62-81 år intervjuades efter DT-kolografiundersökningen på en röntgenavdelning i mellansverige under en period på två veckor. Det insamlade materialet analyserades sedan genom kvalitativ innehållsanalys.

                      De intervjuade patienterna upplevde att informationen om förberedelserna inför DT-kolografiundersökningen var tillräcklig. Patienterna kunde ordagrant återberätta den information som de erhållit men det fanns en bristande förståelse av informationen som behandlade definitionen klar dryck och tillvägagångssättet med vissa mediciner. De flesta patienterna förstod syftet med de tarmförberedelser som utförs innan undersökningen.

                      Studien visade att det fanns oklarheter i den skriftliga informationen inför DT-kolografiundersökningar som patienterna inte förstod, trots att de bedömde att informationen var tillräcklig. Genom att ta i beaktanden de brister i informationen om de tarmförberedelser som studiens resultat visar finns det förutsättning att undersökningens förberedelser och genomförande utförs på bästa möjliga sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)