Kan du prata flytande kod? : En studie om hur programmeringsstudenter upplever krav i platsannonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Bristen på kvinnor inom IT-branschen är något som uppmärksammats i många år. I Sverige finns det fortfarande en underrepresentation av kvinnor inom branschen, och företag har därför svårt att rekrytera kvinnor. Ett sätt för företag att locka kandidater kan vara genom platsannonser, men tidigare forskning visar att platsannonsernas formulering kan påverka män och kvinnor olika. Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur kraven i platsannonser inom programmeringsyrken upplevs av kvinnliga programmeringsstudenter, samt undersöka om det finns några skillnader i hur kvinnliga och manliga studenter upplever kraven. Med hjälp av denna förståelse ämnar studien att identifiera några faktorer i upplevelsen av krav, som företag skulle kunna ha i åtanke vid utformandet av platsannonser. Empirin som ligger till grund för denna studie är insamlad via kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätstudie. Resultatet av undersökningarna visar att kvinnliga programmeringsstudenter upplever att det är svårt att avgöra nivån på kraven i platsannonser, och huruvida de når upp till den nivå som efterfrågas. Hur nivån upplevs kraven kan påverkas av sättet kraven benämns och formuleras i annonsen. Utformningen av kraven som listor är något som kvinnorna i studien föredrar framför krav skrivna i löpande text. Kraven upplevs liknande i flera aspekter mellan kvinnorna och männen. Till exempel har båda upplevt att platsannonser ställt för höga krav, att det är svårt att avgöra nivån på kraven, och båda upplever att de oftare uppfyller de personliga egenskaperna än de tekniska kunskaperna. Däremot finns det vissa skillnader. Exempelvis är kvinnorna i studien mindre benägna att söka en tjänst än vad männen är när de inte uppnår samtliga krav i en platsannons. Kvinnorna i studien verkar även generellt vara mer osäkra kring frågor om arbetssökandet än vad männen är. Faktorer som företag skulle kunna ha i åtanke vid skapandet av platsannonser är antalet krav, ordningen på kraven, benämningen av kraven, förtydligandet av skall-krav och meriterande krav, samt kontextualiserandet av kraven och arbetslivserfarenheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)