Semiotic analysis of arts in highschool

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Elisa Pålsson; Ola Fridèn; [2013]

Nyckelord: semiotik; bildämnet; bildanalys;

Sammanfattning: Inför detta examensarbete hade båda författarna enligt dem själva mött relativt lite bildteori i skolan. Eftersom teorin har varit så pass central på högskolan väcktes ett intresse för frågan: Hur arbetar bildlärare på fältet med teoretiska begrepp och bildanalys.Begreppet vi har valt att arbeta är semiotik och hur bildlärare arbetar med detta. Vi har varit ute på fem högstadieskolor och intervjuat fem bildämneslärare. Vi har valt att göra detta med semistrukturerade intervjuer. För att få insikt och kunna behandla våra frågeställningar har vi använt oss av litteratur som berör ämnet semiotik och semiotik i bildundervisning. Resultatet vi fick var blandat men gick i stora drag ut på att semiotiken inte prioriteras då det inte finns tid för det. Tre av våra informanter använde semiotiken vagt i deras undervisning, de två andra prioriterade inte nyttjandet av begreppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)