En digitaliserad dagligvaruhandel : En studie om digitaliseringens påverkan på ekonomistyrningen vid upprättande av e-handel som ett komplement till fysisk butik

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Inledning: Tillsammans med globaliseringen har digitaliseringen resulterat i ett så kallat detaljhandelsskifte, det vill säga att den traditionella fysiska detaljhandeln gradvis har utvecklats till e-handel. I dagsläget utgör e-handeln den största tillväxtmotorn inom detaljhandelsbranschen och handel av dagligvaror är en snabbt växande trend. Tidigare litteratur har uppmärksammat e-handelns påverkan på verksamheter och dess styrning. Det har påpekats att vid upprättande av e-handel bör företag besluta kring betydelsefulla, strategiska och styrande frågor, såsom hur e-handeln ska kontrolleras och följas upp. Syfte: Syftet med denna studie är att komplettera tidigare forskning som behandlat e-handel och ekonomistyrning. Detta genom att studera om och på vilket sätt digitaliseringen har påverkat ekonomistyrningen vid upprättande av e-handel som ett komplement till fysisk butik. Metod: Studien omfattar en kvalitativ intervjustudie. Det teoretiska materialet är hämtat från vetenskaplig litteratur och avser forskning om digitaliseringens och e-handelns möjliga påverkan på ekonomistyrning. Den empiriska materialinsamlingen har erhållits genom semistrukturerade intervjuer, som hållits med relevanta personer från åtta verksamheter inom dagligvaruhandeln. Slutsats: Studien visar att e-handeln har medfört att konkurrenter och kostnadsfrågan har synliggjorts, där effektivitetsbegreppet har fått en annan innebörd. Det framkommer att det har skett en förändring samt icke-förändring beträffande verksamheternas strategier. E-handeln har även skapat ett behov av en bättre ekonomisk uppföljning samt nya nyckeltal. Vad gäller e-handelns påverkan på styrningen avseende beslut har e-handeln genererat mer data för beslutsunderlag kring verksamheten samt att e-handelns snabba tillväxt inneburit förändringar då föreställningar om framtiden fått en större innebörd. Resultatet är att verksamheter förändrat sitt sätt att styra avseende planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Detta då styrningen har antagit en annan riktning för att hantera de beslut och utmaningar som e-handeln innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)