Land från hav från land : en reflekterande gestaltningsprocess

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Där hav möter land kan det ske spännande saker. Eller rättare sagt, där hav möter land borde det ske spännande saker. Med den inställningen gick jag in i ett projekt som syftar till att lyfta fram ett sådant vattennära område och utsätta det för undersökning och komma med förslag på förändring. Tanken är att synliggöra gestaltningsprocessen med allt vad det innebär: sökandet efter form, funktion och mening. Platsen för arbetet är en del av Visby hamn och det är idag en plats utan riktig identitet. Den är ur flera synvinklar en plats ”mitt i mellan” som varken upplevs som urban eller hamn. Till denna plats hoppas jag kunna komma med idéer till förändring. Förändringar som förhoppningsvis främjar det publika livet i detta vattenmöte och som syftar till att åter ge liv till en plats som länge saknat det och förhoppningsvis stärka en vattenkontakt som staden i många avseenden börjat tappa. Arbetet består i en blandning av undersökande skisser, personliga reflektioner och illustrerande material vilket allt syftar till att delge mina tankar på gestaltningsprocessen och hur den mynnar ut i konkreta idéer och förslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)