Företagsförvärv och sammanslagning -en strategisk möjlighet eller en organisatorisk risk? En studie av företagsförvärv och sammanslagning hos svenska industriföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Allt fler företag gör företagsförvärv och sammanslagningar dåförvärv ses som en möjlighet att uppnå tillväxt snabbare än organisk tillväxt. Samtidigt harmånga dagens företag misslyckat med sitt företagsförvärv och stött på drastiska konsekvenser,till och med gått i konkurs.Syfte: Studiens syfte är att öka förståelse för industriella företagsförvärv och delmoment idess transaktionsprocess. Vi vill undersöka förvärv som en tillväxtstrategi samt deutmaningarna och risker som är förknippade med förvärv så att framgångsrika förvärv kanske.Avgränsningar: Studien har avgränsat förvärv av ett annat företags tillgångar, exempelvisgenom licensavtal av ett patent. Fokus har lagts på industriella förvärv. Studien har inteinkluderat processen som sker efter förvärvet och uppföljningsfasen i syfte att hålla sig inomramar för att studiens omfattning.Metod: Kvalitativ undersökning med sju intervjuer som dels har genomförts via dator ochtelefon och dels personligen. Det empiriska materialet har analyserats med stöd av denteoretiska referensramen om företagsförvärv och sammanslagning.Resultat och slutsatser: Dagens företagsförvärv är mycket marknadsorienterade då mångaföretag har strategi att etablera sig på nya marknader i nya länder. Mått som tillväxt,lönsamhet, effektivitet och aktieägarnas perspektiv är mest angelägna. Det avgörande vidföretagsförvärv är hantering av människor, erfarenheter, användning och kombinering avkunskaper samt riskbedömning. Transaktionsprocess vid förvärv ska ses som en helhet utantydligt definierade eller strukturerade transaktionsprocesser. Istället formas och utvecklasprocesser med hjälp av erfarenheter och helhetsförståelse om företagets syfte med uppköpeteller avyttring.Förslag till fortsatt forskning: En fördjupad studie av hantering av mänskliga resurser vidförvärv kan anses vara angelägen. Motsvarande studie med medarbetares och chefersperspektiv kan ge en stark helhetsbild på företagsförvärv och sammanslagningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)