En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Det krävs att företag utvecklar sig för att vara konkurrenskraftiga på en ständigt föränderlig marknad. Ett sätt för företag i livsmedelsbranschen att differentiera sig är att endast använda ekologiska råvaror i framställningen av sin produkt. Om de gör det kan de bli godkända för miljömärkning och få använda KRAV:s logotyp på sin produkt. Den massmediala uppmärksamheten riktas allt mer på klimatkrisen vilket har gjort konsumenterna mer medvetna och villiga att påverka genom sitt eget agerande.

Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur en KRAV-märkning kan påverka varumärke och konsumentbeteende. För att kunna besvara syftet har vi studerat teorier inom varumärkesforskning och beteendevetenskap. Empirin baseras på nio genomförda telefonintervjuer och relevant sekundärdata. Forskningsfrågorna ämnar presentera de för- respektive nackdelar som företag får av att KRAV-märka sina produkter samt hur en KRAV-märkning påverkar konsumenterna i hennes köpprocess.

Uppsatsens slutsatser visar att de fördelar som märkningen kan erbjuda beror på hur välkänt företagets eget varumärke är. För redan välkända varumärken fungerar märkningen som ett komplement i företagets varumärkesstrategi och vara en genväg till en bättre image. Det ger en trovärdighetsstämpel och kan fungera som ett positioneringsverktyg. För mindre kända varumärken fungerar märkningen som en dörröppnare för nya marknadskanaler. De nackdelar som kan förekomma är urvattning av varumärket samt att lönsamheten är lägre än för de konventionella produkterna.

KRAV-märkningen underlättar konsumentens köpprocess i affären och ger henne en garanti att varan är ekologiskt producerad. De nackdelar som finns med en KRAV-märkning är främst att de är dyrare än de konventionella produkterna och att ett uppskov av märken leder till förvirring bland konsumenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)