Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. Vi ville uppnå en ökad förståelse för hur ett svenskt företag inom detaljhandeln anskaffat kunskap och internationaliserat sig i en tid där digitaliseringen har en omfattande betydelse.  Primärdata insamlades kvalitativt via semi-strukturerade intervjuer på det undersökta företaget. Resultatet tyder på att företagets internationaliseringsstrategi på flera sätt stämde överens med processen presenterad i Uppsalamodellen. Vidare framgick av resultatet att företaget under senare år hade arbetat mycket med att vara tillgängliga online, de hade dock inte upprättat en e-varuhandel. Detta främst då upprättandet av en e-varuhandel sågs som kostsamt och riskfyllt men även för att företaget ansåg att det fanns en stor målgrupp som sökte sig till fysiska butiker än idag, vilket således skapade incitament för att fortsatt vara en fysisk detaljhandelsbutik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)