Avstånd till kollektivtrafik och dess påverkan på bostadspriser

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Läget anses vara den enskilt viktigaste faktorn som förklarar fastighetsvärden och bostadspriser, dock är begreppet väldigt brett. ​Inget läge är det andra likt och det är ofta det som gör bostäder speciella. Det är också detta som gör det problematiskt att värdera en bostad. Det råder en stor variation i bostadspriserna och hur de varierar är svårt att kartlägga på grund av mängden faktorer som spelar in.  Arbetet har som utgångspunkt att studera hur bostadspriserna beror av lägesvariabeln avstånd och hur det ser ut för småhus respektive lägenheter. Avståndsvariabeln innefattar avstånd till centrum samt avstånd till närmaste kollektivtrafik. Undersökningen kommer appliceras på en lokal nivå i Sundbybergs kommun och relaterar till en eventuell monocentrisk stadsmodell, då avstånd till stor del är temporalt och inte enbart geografiskt.  Den monocentriska stadsmodellen är en av de modeller som försöker förklara variationen utifrån bostadens läge. Enligt teorin bakom modellen ökar bostadspriserna desto närmre kärnan bostaden är belägen och på så sätt beror bostadspriserna av ett lägespris. Anledningen till varför priserna ökar närmre kärnan beror på att man är villig att betala mindre för transportkostnader till ett centrum dit stadens invånare antas transportera sig till dagligen för att nå arbete och önskad service. I denna rapport vill vi testa om den monocentriska stadsmodellen går att applicera på lokal nivå i Sundbybergs kommun genom att studera om det finns ett samband mellan bostadspriserna och avståndet till centrum.  För att kunna testa hur olika lägesfaktorer påverkar bostadspriserna används hedoniska prismodeller. Med en hedonisk prismodell kan man bryta ner ett observerat pris från sin helhet till implicita priser för varje attribut. Generellt är det en modell som kan tillämpas för att förstå bostadspriset. Arbetets syfte är att studera om det förekommer något samband mellan ett bostadspris och avståndet till ett lokalt centrum. Om bostadsprisstrukturerna kan kartläggas med modellerna skulle det kunna underlätta planeringen av nya områden och infrastruktur samt belysa de attribut som bör värdesättas högt i ett område. Syftet är också att undersöka hur bostadsprisstrukturen ser ut i ett område beroende på hur priserna influeras av avstånd till kollektivtrafik samt hur det skiljer sig mellan olika lokala områden. Enligt teorin från den monocentriska stadsmodellen bör bostadspriserna öka när avståndet till ett centrum minskar och med liknande resonemang borde bostadsprisena öka när avståndet till närmaste kollektivtrafik minskar.  För att uppnå syftet genomförs en litteraturstudie för att få bättre förståelse för teorin bakom den monocentriska stadsmodellen, den hedoniska prismodellen samt för att klargöra olika prispåverkande faktorer på bostadspriser. Utifrån teorin ställs hedoniska prismodeller upp där olika lägesvariabler analyseras.  Resultaten från de olika modellerna visar att för småhus är en monocentrisk stadsmodell applicerbar på Sundbybergs kommun. Däremot kan det inte dras någon slutsats om en monocentrisk stadsmodell för lägenheter. ​Principerna i den monocentriska modellen är svårapplicerade på området, främst för att Sundbyberg påverkas mycket av närheten till Stockholms innerstad men också för att kommunen är liten och inte homogen. Avståndet till närmaste kollektivtrafik visar sig ha motsatt effekt på bostadspriserna från hypotesen. Ägare till både småhus och lägenheter är inte villiga att betala mer för en bostad placerad nära kollektivtrafik. Däremot ​har närhet till kollektivtrafik en påverkan på slutpriset som överensstämmer med hypotesen i vissa områden i kommunen.  I rapporten är den insamlade datan begränsad vilket påverkar resultatet. ​För att ta fram en bättre värderingsmodell och kartläggning av faktorn avstånd måste därför fler lägesfaktorer samt andra prispåverkande faktorer inkluderas i modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)