Franchisetagarens ledarskap : - betydelsen av det transformativa ledarskapet för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel:          Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet    för effektivitet för  franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen Författare:         Marc Albrecht och Sandra Lindh Handledare:       Pia Ulvenblad Bakgrund:          Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. Rollen som franchisetagare innebär ofta ett ledarskapsansvar. Målsättningen är att driva en effektiv verksamhet som skapar positiva resultat. Vad effektivitet är, kan definieras på olika sätt. Transformativt ledarskap kan bidra till positiva och önskvärda utfall genom att motivera underställda till att vilja prestera. Det kan även bidra med ökad motivation och självförtroende, vilket i sin tur bidrar till bättre prestationer.            Tidigare studier bekräftar att franchise är det mest effektiva och vanligaste sättet att bedriva ett mäklarkontor på. Det är därmed intressant att studera hur ett kontor kan vara mer effektivt och hur effektivitet kan uppnås med hjälp av franchisetagarens ledarskap. Eftersom det finns riktlinjer och begräsningar från franchisegivaren som utmanar franchisetagarens ledarskap är det intressant att studera hur transformativt ledarskap kan leda till effektivitet inom franchise samt hur effektivitet kan definieras. Syfte:                   Syftet med denna studie är att beskriva hur transformativt ledarskap kan bidra till effektivitet i ett franchisebolag. Effektivitet kan definieras på flera olika sätt och därför vill vi skapa förståelse för vad effektivitet är inom franchisebolag i mäklarbranschen. Genom ökad förståelse kring effektivitet och transformativt ledarskap vill vi utveckla ett ramverk som ger en ökad kunskap för dess betydelse inom franchise.  Problem – formulering:      Vilken roll har transformativt ledarskap för en franchisetagares möjligheter till att uppnå effektivitet i fastighetsmäklarbranschen, samt hur definierar franchisetagare effektivitet? Metod:                En kvalitativ forskningsansats har använts i denna studie, där studiens empiriska material har samlats in från åtta stycken besöksintervjuer med franchisetagare i fastighetsmäklarföretag. Resultat:             Av studiens resultat framgår det att de fyra komponenterna i transformativt ledarskap kan användas för att åstadkomma olika definitioner av effektivitet. Vidare visar studien att effektivitet definieras som struktur genom alla arbetsmoment i den studerade branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)