Psykisk ohälsa i nära relationer : Upplevelser av att vara anhörig till en person med ångest

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

Författare: Wian Ismail; [2020]

Nyckelord: anxiety; relative; informal-careprovider; stigma;

Sammanfattning: Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Ångest är ett vanligt syndrom som har en funktionsnedsättande effekt på människan. Att den som drabbas av ångest upplever det som påfrestande är väl känt, men att även den anhöriga drabbas är något det talas mindre om. Syftet med studien var att med hjälp av en tematisk analys, undersöka hur personer som lever med eller har en nära relation till någon som lider av ångest undersöka hur de upplever sin livssituation. Resultatet visade hur de anhöriga främst upplevde krav och ansvar i att de måste underlätta för personen med ångest. De upplevde att ångesten bidrog till en känslighet i relationen och att rollen som anhörig kräver tid och engagemang utöver normen. Studien visar hur de anhöriga axlar en krävande roll. Studien kan kompletteras och utvecklas med forskning som riktar in sig på hur man kan underlätta rollen som anhörig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)