En fornborgs topografi- och dess strategiska betydelse

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Arkeologi

Sammanfattning: Avsikten med uppsatsen är att undersöka och försöka utröna, huruvida fornborgarna under järnåldern kunde skydda de direkt/indirekt närliggande bybildningarna/handelsplatserna ur säkerhetsaspekt vid fara. Genom att välja fem fornborgar inom ett regionalt område med gemensamma nämnare och med hjälp av den komparativa metoden, jämför jag fornborgarna och deras omgivande miljöer med varandra, för att försöka besvara arbetets frågeställningar. Fornborgarna som ingår i analysen ligger samtliga i Botkyrka socken, strax söder om Stockholm. Fornborgarna är; Botkyrka 1:1, 105:1, 110:1, 127:1 samt 195:1. Viktiga aspekter med urvalet är att fornborgarna ej tidigare skall ha figurerat i några större undersökningar. Vidare har fornborgarna mig veterligen ej heller varit föremål för motsvarande frågeställningar som min uppsats bygger på. Resultatet visar att fornborgarna ej enbart kunde uppfylla de förväntningar som den omgivande bebyggelsen säkerhetsmässigt var i behov av för att överleva. Resultatet visar även att en eller två fornborgar dessutom kan ha ingått i en allians, i ett större politiskt nätverk av flera fornborgar. Tillsammans under en och samma överhöghet, har alliansen kontrollerat omgivningen och fungerat som stationära varningsutposter. En eventuell handel i området har genererat den ekonomiska förutsättning som krävts för att upprätthålla maktstrukturen. Min personliga slutsats av uppsatsen är att, ju fler fornborgar som analyseras utifrån ett regionalt perspektiv och ej enbart i en lokal kontext, ju fler mönster av regionala nätverk kan urskiljas i vårt avlånga land.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)