Frisk med hästar - En interventionsstudie för att kartlägga erfarenheter hos kvinnor med stillasittande arbete kring friskvård och hästhantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Moa Joelsson; [2016-08-16]

Nyckelord: Friskvård; Ridning; Friskvårdsbidrag; Gruppintervju; Intervention;

Sammanfattning: Ridning och hästhantering är en fritidssysselsättning för många människor och en av de mest populära sporterna i Sverige. Många talar om hur hästhantering är positivt för ledarskapsförmågan och för att ”våga ta i”. I forskningen finns det flertalet studier om hästens funktion i rehabiliteringsarbete för både fysiskt och psykiskt handikappade, men inte mycket om hästens påverkan i den förebyggande träningen. Tidigare studier om naturens betydelse för hälsan tas upp. I dagsläget kan man inte använda friskvårdbidraget för ridning, även om både hästhantering och naturens påverkan har bevis för hälsofördelar. Syftet med denna studie var att genom en intervention kartlägga hur erfarenheter kring hur ridning och umgänge med hästen kan vara friskvårdande samt intresset för att använda friskvårdsbidraget till ridning. För att göra detta gjordes en kvalitativ interventionsstudie med gruppintervjuer. Tre studiedeltagare med stillasittande arbeten i åldern 40-65 fick vid två tillfället intervjuas i grupp och göra en intervention. Vid interventionen fick deltagarna ta hand om varsin häst och få en enklare ridlektion. Istället för en ridlektion red de ut i skogen vid andra tillfället. Studien visar att hästhantering och ridning kan göra att man upplever ett lugn och avslappnad, att det är en rolig aktivitet och den är motiverande att fortsätta med. Resultaten visar på både positiva mentala och fysiska effekter. Paralleller går att dra mellan resultatet och de studier som finns om rehabilitering med häst. Slutsatsen av denna studie är att ridning och hästhantering skulle kunna användas i friskvården, men att det finns för lite studier i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)