Motivation och målsättning till att genomföra och återigen delta i Vasaloppet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Vasaloppet är världens äldsta och längsta skidlopp och inför loppet 2012 är 15800 deltagare anmälda. Tidigare forskning har rapporterat att 75 % av alla deltagare påverkas av yttre motivationsfaktorer till deltagande samt visat att målsättning är en effektiv strategi för att öka motivationen. Studiens syfte var att undersöka vad som motiverar människor att genomföra och senare återvända till Vasaloppet utifrån ett motivations- och målsättningsperspektiv. Undersökningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer och omfattade tio manliga med åldern (M = 33,1) Vasaloppsdeltagare som har genomfört loppet en till fyra gånger och dessutom hade anmält sig till nästkommande lopp. Resultatet visade en förändring från yttre motivation vid det första genomförandet till en högre nivå av inre motivation men med prestationsmål som målsättning vid de båda sammanhangen. Studiens respondenter upplevde en stor skillnad från första till nästkommande Vasalopp, främst att målsättningen och motivationen är större inför nästkommande lopp, detta eftersom vikten av erfarenhet tycks vara en bidragande faktor till både högre målsättning men också högre motivation. För vidare forskning rekommenderas en longitudinell studie utifrån ett liknande syfte som den aktuella studien, samt att det skulle vara av intresse att undersöka vad som får Vasaloppsdeltagare att enbart genomföra loppet en gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)