Internprissättning och tullvärde : Det är bättre att förekomma än att förekommas

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt

Författare: Anna Söderberg; [2015]

Nyckelord: Transfer pricing; customs value; prevention; better; than; cure; arm’s length principle; cross-border intercompany transactions; cross-border; intercompany; transactions; intercompany transactions; market value; market; China; USA; Sweden; Swedish; tax authority; pricing; unrelated; adjusted; customs duty; customs; duty; Customs Authorities; intercompany relationship; income tax; methods; taxable income; imported; products; import; price adjustments; transaction price; tax surcharge; tax surcharges; monetary penalties; american precedent; documentation; transfer pricing documentation; future; communication; customs declaration; Tullvärde; internprissättning; globalisering; gränsöverskridande koncerninterna transaktioner; transaktioner; koncernintern; gränsöverskridande; handel; prissättning; multinationella; multinationell; företag; multinationellt företag; armlängdsprincipen; närstående företag; närstående; företag; närstående bolag; bolag; oberoende företag; oberoende; skattemyndigheten; skattemyndighet; internpris; koncern; bolagskoncern; marknadsmässig; marknadsmässiga villkor; inkomstbeskattning; tullavgift; tullavgifter; tullmyndighet; tullmyndigheter; importpris; importpriser; närståenderelation; prissättningsmetod; prissättningsmetoder; transaktion; transaktioner; beskattningsunderlag; prisjustering; prisjusteringar; skattetillägg; straffavgift; straffavgifter; ouppmärksammat problem; dokumentation; bevisbörda; kommunikation; förekomma; förekommas; internprissättningar; OECD; svensk lagstiftning; kinesisk lagstiftning; amerikansk lagstiftning; WTO; GATT; marknadsprismetoden; CUP-metoden; återförsäljningsprismetoden; RPM-metoden; kostnadsplusmetoden; CPM-metoden; nettomarginalmetoden; TNMM-metoden; vinstfördelningsmetoden; PSM-metoden; transaktionsvärde; transaktionsvärdet; identiska varor; liknande varor; försäljningspris; produktionsvärde; rimliga medel; dokumentationskrav; OECD:s riktlinjer; riktlinjer; jämförelse; bevisbörda; Kina; USA; amerikansk; CVA; amerikanska marknaden; svenska marknaden; kinesiska marknaden; förhållandet; mellan; ökad; samverkan; dokumentationspolicy; dokumentationskrav; kostnader; importdeklaration; preliminär; preliminär importdeklaration;

Sammanfattning:

Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöverskridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av transaktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. Skattemyndigheterna kan justera internpriserna i slutet av beskattningsåret i de fall de anser att internprissättningen avviker från armlängdsprincipen och marknadsmässiga villkor.

Utöver inkomstbeskattning åläggs företagen att betala tullavgifter i samband med transaktioner vidtagna med närstående företag etablerade utanför EU. I likhet med skattemyndigheterna granskar tullmyndigheterna företagens importpriser i syfte att säkerställa att parternas närståenderelation inte påverkat prissättningen. Båda myndigheterna arbetar således för samma mål, att upprätthålla prissättningens förenlighet med marknadsmässiga villkor. Skatte- och tullmyndigheterna tillämpar dock olika prissättningsmetoder i syfte att uppnå målet. Inkomstskatten baseras på företagens totala inkomster, relaterade till transaktionerna och tullavgiften beräknas baserat på varje specifik transaktion och vara. Det faktum att myndigheterna inkluderar olika tillgångar i de respektive beskattningsunderlagen kan medföra att de bedömer värdet av samma transaktion olika. Varierande bedömningar av samma pris kan vidare medföra krav på olika prisjusteringar i syfte att uppnå marknadsmässig prissättning. Prisjusteringar kan leda till onödiga skattetillägg och liknande straffavgifter. Det föreligger svårigheter för multinationella företag att bestämma transaktionspriser som uppfyller båda myndigheternas i syfte att undvika straffavgifter.    

Problematiken är ännu relativt ouppmärksammad av företag i världen. I amerikansk praxis framkommer att möjligheterna är små för företag att förlita sig på dokumentation upprättad för internprissättning, i syfte att styrka tullavgifter och tullvärde. Det är således betydelsefullt att företag upprättar dokumentationer för både internprissättning och tullvärde för att undvika straffavgifter. Dokumentationen utgör huvudsakligt bevis och ligger till grund för bedömningen av huruvida företagen uppfyllt bevisbördan avseende prisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor. Företagen bör etablera en öppen kommunikation med de respektive myndigheterna i syfte att minimera risker för missförstånd eventuella framtida prisjusteringar. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)