”Socialtjänsten är inget farligt, det är en möjlighet, en tillgång.” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur professionella ser på faktorer som kan ha betydelse för social och politisk tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det bakomliggande intresset grundar sig i det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har dåliga erfarenheter av kontakt med professionella som arbetar med att ge den typ av insatser som riktar sig till denna målgrupp. Tillit framstår som en viktig förutsättning för att insatserna och stödet ska ge effekt. Studiens frågeställningar har berört tre faktorer: socialt nätverk, anpassade stödinsatser samt attityder. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med professionella som är familjebehandlare eller kuratorer och bland annat arbetar med anpassade föräldrastödsprogram och gruppverksamheter, som sedan har analyserats med hjälp av tillit och socialt kapital som teoretisk analysram. Resultatet visar att förälderns delaktighet i sociala sammanhang kan vara ett sätt att vidga det sociala nätverket och öka den sociala tilliten. Det framkommer också att anpassat stöd och insatser ges i olika omfattning och att synsätten skiljer sig åt i olika verksamheter. Resultatet visar även att det finns utmaningar för de professionella på både individ- och samhällsnivå och att det är nödvändigt att förstå hur dessa kan påverka och motverka varandra. Den enskilde professionella har goda förutsättningar att öka tilliten på individnivå och stärka förälderns sociala och politiska tillit. Genom att ge föräldern möjlighet att vidga sitt sociala nätverk och öka sin sociala tillit finns förutsättningar att öka den politiska tilliten hos föräldern och att ge effektivt stöd för ökade föräldrafärdigheter. Samtidigt finns utmaningar för den enskilde professionella som behöver förhålla sig till värderingar och förhållningssätt på organisatorisk nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)