Miljömedvetenhet och dess påverkan på konsumenter vid köp av flygresor

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Det är svårt att undgå klimatförändringarna runt om i världen, med tanke på uppmärksamheten som riktats mot miljön de senaste åren. Skogsbränder, översvämningar och temperaturökningar är några exempel på konsekvenser av klimatförändringarna. En av de branscher som uppmärksammats i samband med de precisnämnda naturkatastroferna är flygindustrin. Studier påvisar att det finns få andra mänskliga aktiviteter vilka släpper ut så pass mycket koldioxid under en relativt kort tid. Trots den ökade vetskapen om flygets påverkan på miljön, har antalet flygresenärer ökat varje år. Sverige har i jämförelse med det globala genomsnittet sju gånger mer utsläpp per capita. Flygindustrin och dess process vid köp av flygresor har inte studerats i en högre utsträckning och det finns brister av forskning gällande flygresenärer och deras intresse av klimatkompensation och corporate social responsibility (CSR). Det finns tidigare studier vilka indikerar på att konsumenter är villiga att betala mer för produkter och tjänster med CSR-attribut, men inom flygindustrin är det relativt outforskat. Efter litteraturgenomgång var det möjligt att identifiera ett antal faktorer vilka har påverkat processen vid köp av flygresor tidigare och de har sammanställts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De här faktorerna är kundlojalitet, restid, servicekvalitet, pris och miljömedvetenhet. Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för huruvida miljömedvetenhet påverkar konsumenterna och det pris de är villiga att betala för en flygresa. Genom en kvantitativ enkätstudie har syftet och hypoteserna varit möjliga att besvara. Resultatet visar att i den här studien har miljömedvetenhet inte någon påverkan på vad en konsument är villig att betala för en flygresa. Emellertid har ytterligare faktorer studerats i relation till pris samt miljömedvetenhet och de resultaten presenteras utförligt i studien. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)