Vårdslöst framkallande av försäkringsfall : Särskilt om moralklausulen som undantagsbestämmelse i företagsförsäkringen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Författare: Elin Gustafsson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen presenterar moralklausulen, som återfinns i företagsförsäkringsvillkor, vars syfte är attförhindra försäkringstagarens spekulation i sitt försäkringsskydd. Olika utformningar av klausulenjämförs och jag utreder dess förenlighet med lagtext för framkallande av försäkringsfall i 8 kap 11 och14 §§ NFAL, där slutsatsen är att förenlighet med lag avgörs i varje enskilt fall. Jag utreder även omskyldigheten att inte framkalla försäkringsfall är att se som en biförpliktelse, vilket den ses som iNFAL, men kommer fram till att den inte är att se som en sådan. I uppsatsen klargörs dessutom attmoralklausulen kan tillämpas gentemot andra försäkrade än den som har visat dålig moral. Härtillstuderas hur klausulen har tillämpats historiskt enligt GFAL och hur den tillämpas i enlighet medNFAL idag, varvid jag har funnit att tillämpningen är restriktiv och inte har ändrats i någon störreomfattning. Villkor som tar sikte på skador som sannolikt kommer att inträffa visar sig vidtillämpningen vara hårdare mot den försäkrade, än villkor som tar sikte på skador som oundvikligenkommer att inträffa. Slutligen utreds förhållandet mellan moralklausulen och begreppet oförutseddskada, eftersom det kan ifrågasättas varför ordet förutse används i två olika meningar i villkoren.Slutsatsen är att moralklausulen återfinns i villkorens undantagsbestämmelser, medan begreppetoförutsedd skada återfinns i omfattningsbestämmelserna och vi har att göra med två olika situationer.Vid tillämpning av moralklausulen tillmäts omständigheterna i det enskilda fallet större betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)