Mångkulturell interaktion : en rapport om mångkulturell konflikthantering på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder genom intervjuer och frågeformulär. Intervjupersonerna berättade om hur kulturella skillnader bidrog till situationer som bland annat berörde aggressivitet, ignorerande av kollegor och hot om uppsägelser. För att analysera resultatet har Hofstedes teori om kulturdimensioner använts. Resultatet visar att kultur formar och påverkar människor och att kulturella skillnader kan resultera i missförstånd, vilket skapar ett behov av kulturell anpassning hos de utländska intervjupersonerna. Flera kulturella skillnader kunde ses mellan norrmännen och de utländska intervjupersonerna. De utlandsfödda framstår exempelvis som mer kompromissvilliga än norrmännen som i sin tur uppvisar konflikträdsla. Konflikträdslan leder till att kognitiva konflikter inte alltid behandlas konstruktivt samt att konflikter undviks. Vår slutsats är att mångkulturell interaktion är någonting som kräver kunskap och förståelse snarare än någonting vars positiva resultat bör tas för givet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)