Historiens många ansikten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att se hur dagens historiesyn kommer till uttryck i läromedel för gymnasiets kurs Historia A. Min utgångspunkt är att historiebegreppet idag har breddats till att innefatta fler perspektiv, som till exempel social-, miljö- och genushistoria. Jag undersökte fyra läroböcker som alla används i undervisning på gymnasiet och tillsammans representerar tre olika förlag. Utöver att titta övergripande på innehållet så fokuserade jag på tre perspektiv. Dessa var genus, etnicitet och historiemedvetande. Efter undersökningen var min slutsats att trots att det fanns fler perspektiv representerade så innehöll böckerna i stort en traditionell politisk historia. Historieämnet kämpar med stoffträngsel och detta speglar naturligtvis läroböckernas innehåll, det är inte möjligt att få med allt utan prioriteringar måste göras. En viktig slutsats för egen del var insikten om att läroboken måste kompletteras med fler källor för att eleverna ska tillgodogöra sig fler perspektiv och nå insikter om historiens komplexitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)