Tällberg och Turism. En kvalitativ studie i destinationsutveckling ur ett historiskt geografiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att, genom ett historiskt geografiskt perspektiv, förklara en destinationsutvecklingsprocess som pågått under lång för att se hur detta påverkar det lokalsamhälle där turismen sker. Studien undersöker även huruvida en sådan process lämnar spår i nutida planering och destinationsutveckling, i form av bland annat strategidokument. Då turismen idag börjar erkännas som en av Sveriges basnäringar och förväntas växa under de kommande tio åren blir planering en allt viktigare aspekt för att denna utveckling ska bli hållbar. Vidare syftar studien till att fungera som en uppmaning och ett underlag för fortsatt planering för besöksnäring och destinationsutveckling, för att skapa en utveckling som inte bara är hållbar idag och imorgon, utan även på längre sikt. Studien lyfter även hur Sveriges kommuner arbetar med turism och besöksnäringsfrågor idag, för att se huruvida spår av historiska destinationsutvecklingsprocesser går att finna.Destinationsutvecklingsprocessen förklaras med hjälp av olika modeller och teorier som konkretiseras samt kopplas till fallet. Även olika planeringstraditioner lyfts och analyseras i kontext till studiens aktuella fall. Det historiska perspektivet anläggs i denna studie för att lyfta vikten av att dra lärdom från historiska processer i dagens planeringsarbete och utveckling av destinationer. Det finns ett behov av att känna till det förgångna för att förstå i vilken kontext våra nutida strukturer och ideal uppkommit samt för att kunna planera för framtiden.Inom turismstudier finns det en bristfällig forskning som applicerar det historiskt geografiska perspektivet, trots att det rent övergripande finns en uppfattning bland forskare om att detta perspektiv är viktigt för att skapa förutsättningar att planera för en hållbar turistindustri i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)