Det blåa blodet : Kvinnors erfarenheter av mens och menstruation som socialt stigma

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Författare: Amilia Flemell; [2020]

Nyckelord: Stigma; queer; Mens; stigma; queer; kvinnor;

Sammanfattning: Följande uppsats är baserad på en kvalitativ inriktning med hjälp av intervjuer med sju personer i åldrarna 15 till 35, med erfarenheter av att leva med mens. Uppsatsen har tillämpat en tematisk analys för att analysera det insamlade materialet. Detta har gjorts med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter vilka är stigma, mens gör kvinnor "queer" och Terror Management Theory. Min ambition med denna uppsats har varit att undersöka vilket utrymme mens får ta i informanternas vardag, i deras sociala relationer och i offentligheten som exempelvis reklam. Samt undersöka hur detta påverkar informanternas fysiska och psykiska välbefinnande. Vidare har denna uppsats avsett till att skapa förståelse för informanternas erfarenheter av att menstruera i relation till sociala förväntningar. Undersökningen visar att mens och menstruation har ett begränsat utrymme i informanternas vardagspraktiker samt sociala relationer. Resultatet visar också på att mens i offentligheten framställs på ett felaktigt sätt och att det inte stämmer överens med den bild informanterna har av vad mens och menstruation är. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)