Hållbar utveckling i svenska läroböcker för gymnasiekemi : En litteraturstudie av läromedel för gymnasiekurserna Kemi 1 och Kemi 2.

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: År 2011 antogs en ny läroplan i Sverige, där större fokus lades på hållbar utveckling än i tidigare läroplaner i såväl skolan som helhet, men också bland annat ämnesplanerna för Kemi 1 & 2 (Skolverket, 2018; Skolverket, 2011). I anslutning till detta publicerades nya läromedel som skulle överensstämma med den nya läroplanen. Mot bakgrund av detta ämnade denna studie att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i svenska läromedlen för Kemi på gymnasienivå. Detta gjordes genom att analysera fem på gymnasiet förekommande läromedel, varav två var ämnade för Kemi 1 medan övriga tre var ämnade för Kemi 2. Böckerna genomsöktes efter tillfällen då kopplingar till hållbar utveckling gjordes. Dessa tillfällen kategoriserades sedan efter längd, om de kom som en del av kapiteltexten eller som extraläsning samt efter vilka och hur många av hållbar utvecklings tre dimensioner (ekologiska, sociala och ekonomiska) de behandlar. Resultatet visar att hållbar utveckling får mycket lite utrymme i läromedlen för Kemi med få och ofta korta tillfällen då hållbar utveckling behandlas. En bok skiljde sig från de övriga med två kapitel som handlade om miljö och samhällsfrågor, men följde i övrigt samma mönster som övriga böcker. Det vanligaste var att en dimension behandlades åt gången, och den vanligaste dimensionen som lyftes var den ekologiska. Mycket få tillfällen behandlade alla tre dimensionerna tillsammans, även om alla dimensionerna i någon grad belystes i alla böckerna. Att läromedlen i låg omfattning belyser hållbar utveckling kan vara en orsak till att kemilärare har svårt att implementera hållbar utveckling i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)