Intressenternas påverkan på bankernas hållbarhetsredovisning : En kvalitativ forskning från bankens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Datum: 2 juni 2022  Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Sara Alhaj Khalifa, Shahad Jasem and Sara Özgun Bari   Titel: Hållbarhetsredovisningen påverkan på intressenternas förtroende - En kvalitativ forskning av intressenternas påverkan på bankerna Handledare: Aija Voitkane  Forskningsfråga: 1. Hur fångar banker intressenternas informationsbehov?  2. Hur hanterar banker intressenternas informationsbehov i hållbarhetsrapporter? 3. Hur följer banker upp sin hållbarhetsrapportering med hänsyn till intressenternas informationsbehov?  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur banker tillgodoser primära intressenters informationsbehov i sina hållbarhetsrapporter.  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metodik. Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som omfattar fler ord än kvantifiering vid insamling av data. Kvalitativ har ett induktivt synsätt där sambandet mellan teori och praktik är i fokus.                        Slutsats: Studien visar utifrån att bankerna hade många likheter samtgemensamma mönster i dess arbete gentemot intressenterna utifrån hållbarhetsredovisningen. Studien visar att bankerna alltmer jobbar för att tillgodoser sina intressenter och tar emot kritik från dem för att kunna utvecklas och uppfylla dess krav. Bankerna jobbar på olika sätt men strävar efter samma mål i slutändan.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)