Att motiveras av prestation - En kvantitativ kartläggning av motivationsfaktorer baserat på prestation hos kvinnliga gymmotionärer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle har gym som arena blivit en attraktivare plats att utöva sin fysiska aktivitet.Från början av 1970-talet blev befolkningen mer hälsomedvetna och tog de positiva effekterna av träning på allvar. Det är även på senare tid som allt fler kvinnor börjat söka sig till gymträning, som förr i tiden skapades för män. Motivation är en viktig faktor för fortsatt regelbunden fysisk aktivitet. Vid regelbunden träning kommer troligtvis en viss prestation att upplevas, vilket i sin tur leder till utveckling. Syftet med studien är att kartlägga motivationsfaktorer kopplade till fysisk aktivitet baserade på prestation hos kvinnliga gymmotionärer (19-61 år). En webbaserad enkät användes som datainsamlingsmetod där totalt 103 deltagare svarade. Data från 78 kvinnor som föll inom inklusionskriterierna kunde användas och analyseras. Resultatet visar att den främsta aktivitet som utförs på gym är styrketräning (95 %). Bland motivationsfaktorer så har de inre motivationsfaktorerna störst inverkan på kvinnorna. Majoriteten av kvinnorna har även en målsättning med sin träning och har ökat intensitet, volym och komplexitet. Kvinnorna tenderar även att utvecklas i sin träning även om de är omotiverade. En slutsats är att majoriteten av kvinnorna har ökat i intensitet, komplexitet och volym vilket leder till att de lättare kan nå en progression och prestera bättre. Vad som motiverar dem till detta är främst inre motivation. Vidare forskning krävs för att få en mer djupgående och väsentlig bild och förklaring till hur och varför dessa prestationsvariabler hos individer ökar eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)