Ett fredat rum – icke-publicerade författares upplevelser av skrivandets psykologiska betydelse

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Donia Shalabi; [2019-03-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning. Syftet med studien var att bland icke-publicerade författareutforska det skrivande rummet och dess psykologiska betydelse för derasinre värld. Sex deltagare rekryterades och två semistrukturerade intervjuergenomfördes med varje person, vartefter materialet bearbetades genom entolkande fenomenologisk analys (IPA). Resultaten analyserades utifrån enpsykoanalytisk samt humanistisk-existentiell referensram. Det skrivande,fredade rummet uppstod i skärningspunkten mellan den yttre verklighetenoch subjektets inre psykiska värld och kännetecknades av frihet iförhållandet till existentiella villkor, inre omedvetna önskningar,föreställningar och begär. Det föreföll finnas gemensamma nämnare mellandet skrivande rummet och det psykoterapeutiska rummet. Sammantagetassisterade det skrivande, fredade rummet förståelsen för relationer ochkänsloliv, och fungerade därigenom integrativt för deltagarnas förhållandetill sig själva och omvärlden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)