Stillasittande, en kostsam historia av stor vikt? : En kvantitativ tvärsnittstudie om skillnader i metabola värden och kostvanor hos stillasittande respektive fysiskt aktiva vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Emelie Pohl; Sara Lundberg; [2012]

Nyckelord: Stillasittande;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att undersöka om Body Mass Index (BMI), metabola tillstånd, fysisk aktivitet och intag av energitäta livsmedel skiljer sig mellan individer med mycket stillasittande tid respektive individer som tillbringar mindre tid stillasittande. För att besvara syftet ställs följande frågeställningar:

  1. Skiljer sig de metabola variablerna BMI, blodtryck, blodfetter och blodsocker hos individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med individer som tillbringar mindre tid stillasittande?
  2. Skiljer sig intag av energitäta livsmedel så som chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, choklad och glass hos individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med individer som tillbringar mindre tid stillasittande?
  3. Hur påverkar fysisk aktivitet och stillasittande risken för övervikt när hänsyn har tagits till confoundrar (så som, kön, ålder, utbildningsnivå och intag av energitäta livsmedel)?

 

Metod

Data har hämtats från studien LIV 2000 där syftet var att samla information om motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år. En kvantitativ arbetsmetod har använts genom enkäter och fysiologiska tester som sedan har bearbetats genom statistikprogrammet SPSS för att sammanställa resultatet. Studien baserades på totalt 1067 personer, varav 603 personer valde att endast svara på enkäten och 464 personer genomgick både de fysiologiska testerna samt svarade på enkäten.

 

Resultat

Resultatet visade att den enda signifikanta skillnaden mellan stillasittande och aktiva individer av de metabola variablerna var BMI som var högre hos de stillasittande. Ingen skillnad kunde ses vid snacksintag vid jämförelse mellan de stillasittande och de fysiskt aktiva individerna. Fysisk aktivitet, stillasittande och utbildningsnivå hade heller ingen inverkan på risken för övervikt. Confoundrar som kön och ålder visade sig vara den största orsaken till övervikt.

Slutsats

Vår slutsats är att validiteten inte är tillräckligt hög på de variabler vi använt och därför har inget relevant resultat kunnat dras vid en jämförelse av tidigare forskning. Vi ser att våra resultat understryker vikten av att använda validerade mätinstrument för att kunna räknas som tillämpningsbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)