Bra, det kommer bli bra! : En analys av integrationsprojektet IBIS i Sörmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning: Under den senaste valkampanjen i Sverige 2014 blev migration och dess utmaningar något av ett gemensamt ämne för varje politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet, särskilt de traditionella partier som sedan länge varit en del av den politiska scenen i Sverige. Detta var dock före den så kallade "europeiska flyktingkrisen", där individer flydde ifrån sina hemländer och kom till Europa. Sverige blev ett av de länder som tog in flest flyktingar per capita. Den nya situationen skapade en rad utmaningar för den svenska regeringen, både på nationell och lokal nivå. I denna studie fokuserar vi på ett integrationsprojekt som drivs i en svensk kommun i Södermanlands län, IBIS – Integrationsbygget i Sörmland. Med hjälp av Michel Foucaults begrepp governmentality och ett hermeneutiskt förhållningssätt analyserar vi deltagarnas upplevelser av medverkan i programmet; dess effekt för både kommunen/staten och deltagarna och hur IBIS gynnar alla parter. Projektet syftar till – och har lyckats – att hjälpa deltagarna ut på arbetsmarknaden genom att lära dem svenska med en ny språkinlärningsmetod, samtidigt som det skapar strategier för att identifiera både fysiska och psykologiska hälsotillstånd som kan hindra deras integration i samhället. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)