Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. Samt att granska de etiska värdegrunderna för implementeringen av bolagsstyrning ur ett förtroende-perspektiv. För att uppnå syftet utfördes en kvalitativ triangulering på tre storbanker, som innefattade dokumentanalyser av bankernas bolagsstyrningsrapporter, intervjuer med personer i ledande position och enkätundersökning med medarbetarna. I teorin framkommer att det inte finns ett bästa sätt att styra alla bolag på eftersom att alla bolag är olika. Detta visade sig genom att bankernas bolagsstyrningsrapporter var utformade på olika sätt men ändå innehåll liknande områden. En anledning till detta tolkas vara bankernas tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning (Koden). En slutsats som dragits i studien är att medarbetarna är det främsta föremålet för bolagsstyrning och verktyget för förtroendeskapande lokalt. Koden anses vara det viktigaste verktyget för bolagsstyrning centralt. Bankerna har ett antal uttalade värderingar som kan urskiljas som kopplingen mellan bolagsstyrning på central och lokal nivå, därför tolkas de som ett verktyg för bolagsstyrningen. Studien stödjer teorin om att bolagsstyrning bör baseras på etiska värdegrunder, då undersökningen av transparens och ansvarighet visar att de är viktiga komponenter att implementera för att skapa ett intern förtroende mellan ledning och medarbetare. Ett förtroende som i sin tur är viktigt för att medarbetare ska kunna skapa förtroendeingivande relationer med externa intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)