Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient - en ömsesidig strävan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnaden som verksamhet grundas på en humanistisk människosyn därvärden som barmhärtighet, omsorg och kärlek till människor återfinns. För att en god ochpersonlig vård ska kunna uppnås är det av stor betydelse att patienten upplever ett förtroendeför sjuksköterskans bedömningar, professionella handlingar men också för sjuksköterskansom person. Vårdrelationen kan beskrivas som kärnan inom själva vårdandet. Det finns flerasynsätt på en vårdrelation, ett av dessa innebär att en tydlig gräns saknas mellan begreppenvårdrelation och vårdande relation. I alla omvårdnadssituationer sker en ständig förändring dåsjuksköterska och patient genom det mellanmänskliga samspelet påverkar varandra i enprocess. Syfte: Att beskriva vad en vårdande relation mellan sjuksköterska och patient bestårav. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt och baserades på 13 vetenskapliga kvalitativaartiklar. Artiklarna hämtades från två olika databaser. Det insamlade materialetkvalitetsbedömdes med hjälp av en kvalitativ granskningsmall. Artiklarna granskades,likheter och skillnader mellan fynden i de olika artiklarna identifierades och utifrån dessaformulerades övergripande teman och subteman. Resultat: Resultatet presenterades i tvåhuvudteman och sex subteman. Att skapa en vårdande relation mellan sjuksköterska ochpatient med subteman: Ömsesidighet och ansvar i relationen, att våga komma nära, att skapatillit, en relation på ett djupare plan. Hinder för en vårdande relation mellan sjuksköterskaoch patient med subteman: Brist på tid, att känna sig osynlig. Slutsats: Ovan nämnda temanvisade sig vara viktiga beståndsdelar i en vårdande relation. I resultatet framkom även hinderför att skapa en vårdande relation, något som sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)