Tatueringar och professionalism -går det ihop? : En enkätstudie bland studenter och lärare på tandläkarutbildningen i Malmö

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: Syfte Studien handlar om att undersöka ifall tatueringar påverkar uppfattningen om professionalism hos tandläkarstudenter och personal på tandvårdshögskolan i Malmö. Syftet är att lyfta fram vad olika grupper anser om dessa kroppsmodifikationer men också bidra till ökad insikt inom och bland dessa grupper. Material och metod En enkätundersökning granskade deltagarnas förhållning till professionalism gällande tatueringsmotiv, storlek, kompetens, ansvarsfullhet, hygien, etik, pålitlighet, anställningsbarhet och klinikens/yrkesgruppens rykte. Resultat 196 deltagare deltog i studien, 132 studenter och 64 personal. Mellan dessa grupper påvisades ingen statistisk signifikans förutom gällande yrkesgruppens och klinikens rykte. Datan visade att män var mer negativa än kvinnor, yngre kvinnor var mer positiva än övriga deltagare och tatuerade var mer accepterande. Ett stötande motiv eller stor tatuering hade en negativ påverkan på professionalismen. Slutsats Inga skillnader kunde påvisas mellan studenter och personalen gällande synen på professionalism och tatueringar. Variabler som påverkade synen på professionalismen var deltagarnas ålder, kön och om hen var tatuerad eller ej.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)