Föräldrars erfarenheter av kuratorn på barn och ungdomshabiliteringen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Britt-marie Ericson; [2007-10-11]

Nyckelord: Föräldrar; kurator; stöd; habilitering;

Sammanfattning: I denna kvalitativa intervjustudie är syftet att beskriva och analysera erfarenheter och uppfattningar från föräldrar till barn som tillhör barn- och ungdomshabiliteringen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med föräldrar utifrån en temainriktad intervjuguide. Frågeställningarna var hur det första mötet var med kuratorn, vilken roll kuratorn haft för familjen och vad som kan förbättras när det gäller kuratorns arbete.Studien är grundad på 8 intervjuer med föräldrar. Resultatet i studien visade att föräldrarna önskade sig en kurator som var mer aktiv än vad deras erfarenheter visade. Med aktiv menade man en person att vända sig till, som var som en spindel i nätet. Man ville ha en kurator som ”knackade på ” mera. En person som var tydlig i vad hon/han kunde hjälpa och stödja föräldrarna med. Alla de intervjuade föräldrarna ansåg att kuratorn var en viktig person på habiliteringen, och ville inte vara utan den kompetensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)