Hur upplever läkarstudenter sin tilltro till sin förmåga att lära sig kliniska färdigheter under VFU?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Cecilia Lai; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: tilltron till sin förmåga är essentiell för lärande och prestation. Denna tilltro påverkas av fyra faktorer som etablerades av Albert Bandura; mastery experience, vicarious learning, social persuasion och physiological arousal. En högre tilltro till sin förmåga kan leda till en bättre prestation i läkarstudenters utbildning. Det finns många faktorer som påverkar lärande och ett sådant begrepp är en säker lärandemiljö. Dessa delar är viktiga att ha i åtanke för att optimera tilltron och lärandet. Syfte: studiens syfte är att undersöka studenters tilltro till sin förmåga att lära sig kliniska färdigheter och hitta sätt att förbättra utbildningen på. Metoder: detta är en kvalitativ studie där metoden är fokusgrupper. Två fokusgrupper hölls där diskussionen utgick från en utarbetad intervjuguide om kliniska färdigheter. Studiedeltagarna var läkarstudenter från termin 8 och det inspelade materialet från fokusgrupperna transkriberades och analyserades. Resultat: tre huvudkategorier identifierades; dubbla budskap, att vara obekväm i sin läranderoll och mängdträning av färdigheten. Dessa kan ha en positiv eller en negativ påverkan på tilltron till att lära baserat på vad de får för konsekvenser och om studenterna kan använda dessa till sin fördel istället för att bli nedslagna. Slutsatser: i det stora hela upplever läkarstudenterna att de har en god tilltro till att lära sig kliniska färdigheter under VFU. Dock svarar inte studien på ifall den upplevda tilltron beror på att de faktiskt har en god möjlighet till att lära eller om det beror på att de har en hög klinisk kompetens eller om det är en överskattning av tilltron.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)