Psykologiska strategier hos ryttare : Skillnader i användandet av psykologiska strategier i avseende träning och tävling samt gren inom ridsporten

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sammanfattning: En kvantitativ studie genomfördes med syftet att undersöka i vilken utsträckning psykologiska strategier används av ryttare samt om det finns några eventuella skillnader i användandet av psykologiska strategier på träning och tävling och i mellan grenarna inom ridsporten. Vidare undersöktes det om det finns ett samband mellan användandet av psykologiska strategier och upplevd prestation. För att mäta detta användes en svensk version av självskattningsinstrumentet Test of Performance Strategies (TOPS). 185 ryttare deltog i studien, varav 107 stycken var dressyrryttare, 39 stycken var hoppryttare och 38 stycken deltog inom en övrig gren inom ridsporten. Resultatet visade en signifikant skillnad i användandet av psykologiska strategier mellan träning- och tävlingssammanhang, där strategierna användes mer i träningssammanhang. Resultatet visade även en signifikant skillnad i användandet av psykologiska strategier mellan grenarna i ridsport, där ryttarna inom hoppning och annan gren visade sig använda sig av mer automatisering på tävling än ryttarna inom dressyr. Dessutom fanns ett positivt signifikant samband mellan upplevd grad av prestationsnivå på tävling och användandet av psykologiska strategier. Samt ett ytterligare ett positivt signifikant samband mellan upplevd grad av prestationsnivå på träning och användandet av psykologiska strategier. Slutsatsen kunde dras att populationen använder mer psykologiska strategier i träningssammanhang samt de upplever att en hög grad av användande av psykologiska strategier resulterar i en upplevd hög grad av prestationsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)