Tjänstgöring hemifrån under covid-19 : hur upplever svenska tjänstemän sin arbetsmiljö?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Erik Andersson; Michelle Berggren; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I samband med covid-19-pandemin har en snabb omställning i arbetslivet skett när många övergått från arbete på kontor till arbete hemifrån. Studien syftar till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur hemarbete under covid-19-pandemin upplevts bland svenska tjänstemän. Data har analyserats utifrån tematisk analys. Analysen resulterade i två huvudteman och två respektive sex underteman. Huvudtemat fysisk arbetsmiljö med: Tillgång till arbetsredskap samt ergonomi. Huvudtemat psykosocial arbetsmiljö med: Chefens stöd vid distansarbete, samarbete och kommunikation, koncentration, möjligheten till återhämtning under arbetsdagen, social isolering samt arbetsbelastning, stress och kontroll. Resultatet visade att tillgången till arbetsredskap från arbetsgivarna var god men olika faktorer kunde ändå medföra en felaktig ergonomi och värk. Dessutom upplevde flera deltagare chefernas arbetsmiljöarbete som bristfälligt. Distansarbetet påverkade samarbetet, kommunikationen och återhämtningen negativt. Färre distraktioner ledde dock till ökad koncentrationsförmåga. Mer forskning behövs kring arbetsmiljön vid påtvingat arbete hemifrån, då tidigare forskning främst fokuserat på personer som frivilligt övergått till distansarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)