Bidrar antalet köpta ROT- och RUT-arbeten till ojämlikheter i inkomst?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Anton Sjödin Wågberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sverige är ett land som strävar efter trygghet; vi har gratis skola, kraftigt subventionerad sjukvård och man får arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Trots detta har en mindre del av befolkningen fått en allt större del av inkomsterna, ojämlikheterna i inkomst har ökat. Denna studien undersöker med hjälp av paneldata om antalet köpta ROT- och RUT-arbeten kan vara en förklaring till denna ökning genom att hushåll köper billiga hushållstjänster för att kunna arbete mer själv. Detta samband fann Patricia Cortes (2008) då hon undersökta om den stora immigrationen till USA av lågutbildad arbetskraft påverkade amerikaners köpkraft.   Studien finner att ROT-avdraget har en positiv effekt på inkomstojämlikheterna där en ökad konsumtion av ROT-arbeten kommer att leda till en minskning i ojämlikheterna i inkomst. RUT-avdraget har däremot den motsatta effekten. En ökad konsumtion av RUT-arbeten kommer att bidra till en ökad ojämlikhet i inkomst. Detta kan delvis förklaras med hjälp av Gary Beckers (1975) och Ruben Gronaus (1997) teorier om hushålls omfördelning av tid. Dessa teorier bygger på att hushåll kommer att utföra hushållssysslor själva fram tills marginalprodukten av dessa sysslor är lika med den reallön som går förlorad av att individerna i hushållet ej arbetar.   Effekten som ROT-avdraget har på inkomstojämlikheten stämmer dock ej överens med dessa teorier då en ökad konsumtion av ROT-arbeten ej ökar ojämlikheterna i inkomst utan minskar dessa. För att undersöka vad detta beror på skulle vidare forskning behöva göras. Det kan dock bero på att en högre konsumtion av ROT-arbeten ökar efterfrågan på arbetskraft och då inkomsten för de yrkesgrupper som utför dessa arbeten är högre än för de som utför RUT-arbeten kan den högre lönen vara en möjlig förklaring till den observerade effekten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)