Kroppsideal & sociala medier : En kvalitativ studie av unga kvinnors möte med kroppsideal på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Idag är sociala medier en stor del av vår vardag och undersökningar visar att unga kvinnor utgör den största gruppen av användare. Det är även de som i störst utsträckning känner stress över det egna utseendet och kroppen. Syftet med studien var att undersöka hur unga kvinnor förhåller sig till det kroppsideal som framställs på sociala medier samt hur detta ideal inverkar på deras kroppsuppfattning. Detta genomfördes med hjälp av sju kvalitativa intervjuer på kvinnor mellan 18 och 29 år. För att skapa en förståelse för syftet undersöktes även deras egna och andras presentationer på sociala medier. Empirin analyserades med hjälp av Charles Horton Cooleys teori om spegeljaget, Leon Festingers teori om social jämförelse samt Erving Goffmans teori om intrycksstyrning.  Studiens resultat visar att användningen av sociala medier kan ha en negativ inverkan på intervjupersonernas kroppsuppfattning men också på deras självbild generellt. Detta då idealet som synliggörs via sociala medier resulterar i att intervjupersonerna jämför sig inte bara med kvinnors kroppar utan med kvinnor i allmänhet vilkas utseende och person är motsatsen till dem själva. Detta får dem att känna sig otillräckliga. De förhåller sig till detta ideal genom att ändra sina tränings- och kostvanor samt framhäva sina bästa sidor i syfte att styra andras intryck av dem samt i en strävan att efterlikna idealet.   Studien visar att intervjupersonernas presentation på sociala medier överensstämmer med övriga medlemmars presentationer. Detta innebär att användarna av sociala medier skapar och upprätthåller tillsammans en ram för vad som förväntas synas på de olika plattformarna. Detta resulterar i att intervjupersonerna bidrar till den negativa påverkan som de menar att sociala medier medför.   Nyckelord: Sociala medier, kroppsuppfattning, kroppsideal, unga kvinnor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)