Upplevelser av fysisk aktivitet vid psykossjukdom : En sammanställning av patienters och sjuksköterskors upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som lider av psykossjukdom är globalt förekommande. Konsekvenserna av sjukdomen kan vara både fysiska och psykiska och leda till förtidig död. Hos denna patientgrupp kan fysisk aktivitet generera i hälsofrämjande effekter och därför är det viktigt att sjuksköterskor arbetar motivationsinriktat.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters och sjuksköterskors upplevelse av fysisk aktivitet vid psykossjukdom.  Metod: Designen är en kvalitativ litteraturstudie som genomfördes med en systematisk artikelsökning där 21 kvalitativa artiklar inkluderades. Dataanalysen genomfördes med Bettany-Saltikov och McSherry’s analysmetod för kvalitativ data. Resultat: I den analyserade litteraturen framkom följande teman: Patientperspektivet: Patienters upplevelser av motivation och socialt stöd, patienters upplevelser av försvårande omständigheter för fysisk aktivitet och patienters upplevelser av främjande omständigheter för fysisk aktivitet.   Sjuksköterskeperspektivet: Sjuksköterskans upplevelse av att motivera och individualisera, sjuksköterskans upplevelse av försvårande omständigheter för fysisk aktivitet och sjuksköterskans upplevelse av främjande omständigheter för fysisk aktivitet.  Slutsats: Baserat på den studerade litteraturen är motivation, individualisering, socialt stöd och positiva effekter av fysisk aktivitet är centrala delar för både sjuksköterskor och patienters upplevelser av fysisk aktivitet. Enligt den studerade litteraturen beror detta på att genom motivation, individualisering och socialt stöd kan fysisk aktivitet öka och bibehållas hos patienter med psykossjukdom. Det är även viktiga delar i den hälsofrämjande psykiatriska omvårdnaden och en förutsättning för att stödja patienten i återhämtningsprocessen. Positiva effekter av fysisk aktivitet har i sin tur en betydande roll för motivationsarbetet då de genererar i förbättrad hälsa både fysiskt och psykiskt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)