Det japanska deflationsproblemet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen beskriver hur den japanska ekonomin har påverkats av de fallande prisnivåerna d.v.s. deflationen i landet sedan 90-talet. En kort historisk bakgrund ges om den japanska ekonomins historia under de föregående decennierna och den finanskris man hade i början av 90-talet som tros ligga bakom deflationen. De olika åtgärder man vidtagit för att få stopp på deflationen analyseras och störst fokus läggs på penningpolitiken, eftersom de finanspolitiska åtgärder man använt ej nått önskat resultat att höja prisnivåerna. Då fokus ligger på penningpolitiken rör en stor del av uppsatsen de olika medel en centralbank har att tillgå för att påverka prisnivåerna. En viktig del är här penningtillväxten som genom kvantitetsekvationen visas ha stor påverkan på prisnivåerna och därför deflation. Centralbanken kan ej ensamt styra över penningtillväxten, utan de privata bankerna spelar också en viktig roll genom sin utlåning och de studeras därför noggrant. Resultatet av uppsatsen blir att de privata japanska bankerna är i dåligt ekonomiskt skick och detta leder till att de penningpolitiska åtgärder som centralbanken vidtar ej får önskad effekt. De privata bankerna har stora andelar dåliga lån (Non-Performing Loans) sedan finanskrisen i början av 90-talet, samtidigt som de har svårt att bli lönsamma p.g.a. den låga räntan som beror på deflationen. Stora delar av de reserver de privata bankerna mottar ifrån centralbanken för att öka utlåningen, behåller de själva för att stilla sitt eget kapitalbehov. Skulle bankerna åter börja fungera normalt, skulle penningtillväxten öka, vilket skulle leda till att priserna i ekonomin också ökade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)