Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. Enligt barnkonventionen, vilken gäller som svensk lag sedan 1 januari 2020, ska vidare barnets bästa beaktas i alla beslut som rör den under 18 år. Barnkonventionen stadgar bland annat hur rehabiliterande åtgärder ska ges företräde, och att frihetsberövanden enbart ska ske som sista utväg och under kortast möjliga tid. Gällande rätt, och de uppfattningar den bygger på, har dock under senare tid kommit att ställas mot kravet på en effektiv brottsbekämpning, och ett straffrättsligt påföljdssystem som ska tillgodose det allmänna rättsmedvetandet. Framställningen syftar till att analysera lagstiftning och förarbeten avseende särbehandlingen av unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år utifrån tre utvalda intressen; rättssäkerhet, samhällets framtida goda medborgare och barnets bästa. Häri har legat att utforska de intressen som kommer till uttryck såväl i äldre rätt som i gällande rätt, samt i nytillkomna förslag genom regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten. För att uppfylla syftet redogörs under framställningen för de skäl som anförs för, respektive emot, en ökad tillämpning av strängare påföljder för unga lagöverträdare i åldern 15 till 17 år, utifrån de tre utvalda intressena. I framställningen tillämpas dels en rättsanalytisk metod, för att utröna intressena i materialet, dels den kritiska rättspositivismen, där intressena givits rollen som rättens djupstruktur vid den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga. Vid undersökningen av rättens framväxt, gällande rätt samt föreslagen rätt, blir avvägningen mellan de tre intressena ett återkommande inslag. I framställningens avslutande del anförs de för och nackdelar avseende mer repressiva straffrättsliga påföljder för unga lagöverträdare som utrönts under framställningen utifrån utvalda intressen. Sammanfattningsvis kan rättssäkerhetsintresset anses tala för mer repressiva påföljder för unga lagöverträdare, medan intresset barnets bästa står för motsatt ståndpunkt. Intresset av att forma samhällets framtida goda medborgare blir tveeggat. Rehabiliterande påföljders förmåga att motverka återfall har ifrågasatts, men det har även konstaterats hur repressiva påföljder ökar risken för fortsatt kriminalitet. Trots det mer repressiva synsättets genomslag, konstaterar framställningens författare hur en avvägning mellan de tre intressena fortsatt varit central vid utformningen av det straffrättsliga påföljdssystemet för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)