Lägre förvaringstemperatur för kylda livsmedel : en väg mot ökad hållbarhet och minskat matsvinn i butiker?

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Food Science

Författare: Sanna Lindberg; [2015]

Nyckelord: matsvinn; livsmedel; temperatur; hållbarhet; datummärkning;

Sammanfattning: Matsvinn är ett aktuellt problem som behöver minskas i alla led av livsmedelsked-jan. Varje år slängs ungefär en miljon ton mat i Sverige, varav butiks- och grossist-led står för ca 70 000 ton. Förlängd hållbarhet skulle kunna vara en väg mot ett minskat svinn. Målet med denna uppsats är att undersöka i vilken omfattning sänkt temperatur i kylkedjan påverkar hållbarheten av kylförvarade livsmedel. Syftet är att bistå butiker och producenter med information om fördelarna med en lägre förvaringstemperatur. Förhoppningen är att kunskapen från studien ska kunna användas som ett underlag vid diskussioner om förlängd hållbarhet på livsmedel. Uppsatsen är en litteraturstudie som sammanställer information om mikroorganismer och hållbarhet av livsmedel i olika temperatur- och tidsintervall. Resultaten visar att låg temperatur är en viktig faktor för att förhindra mikrobiell tillväxt i livsmedel. En temperatursänkning från 8°C till 4°C ger en ökning av hållbarheten på 25-44% och en sänkning från 4°C till 2°C ger en ökning på 28-35% på de undersökta livsmedlen. Lägre förvaringstemperatur kan således ge förlängda datummärkningar, en åtgärd som i sin tur kan komma att minska svinnet i både butik- och konsumentled.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)