Åldersbedömning av mäns ansikten : en jämförelse av precisionen för olika ansiktsområden

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka vilket av tre ansiktsområden och vilken av tre ålderskategorier som skattas med högst precision vid åldersbedömning av mäns ansikten. Studien syftade även till att jämföra precisionen för de olika ansiktsområdena med precisionen för hela ansikten. Totalt 154 försöksdeltagare skattade åldern på fotografier av mäns ansikten i ett experiment. Bilderna var indelade i tre olika ålderskategorier (15-24, 35-44, 55-64) och visades vart och ett såväl helt som i tre vertikalt indelade områden (ögon och ögonbryn, näsa samt mun och haka). Av de olika ansiktsområdena skattades ögonområdet med högst precision (m = 6.50 års avvikelse från biologisk ålder). Den yngsta åldersgruppen skattades med högst precision (m = 4.21) och den äldsta åldersgruppen skattades med lägst precision (m = 9.03). Avvikelsen från biologisk ålder i åldersbedömningen var sammantaget 1.19 gånger större för ögonområdet än för de hela ansiktena. Avvikelsen var 1.37 respektive 1.38 gånger större för näs- och munområdet än för de hela ansiktena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)