Kommunal revision - Den förtroendevalda revisorns syn på rollen

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Joakim Larsson; Victor Pihl; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMMANFATTNING Datum:                            2021/06/01 Nivå:                                Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:                      Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens                                              Högskola Författare:                       Joakim Larsson               Victor Pihl                                         66/07/12                        90/09/27 Titel:                                 Kommunal revision -  Den förtroendevaldas syn på rollen                                                        Handledare:                      Esbjörn Segelod Nyckelord:                        Kommunal revision, förtroendevalda revisorer, roll,                                                       oberoende och instutionell teori       Syfte:                                Uppsatsen syftar till att undersöka samt analysera hur                                                   förtroendevalda kommunala revisorer själva tolkar sin roll                                             och därigenom bidra till ökad kunskap om den kommunala                                           revisionen. Frågeställning:                 -Hur ser den förtroendevalda komunala revisorn på                                                       sitt uppdrag ur ett formellt och informellt perspektiv? Metod:                              Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom                                               fyra intervjuer med förtroendevalda revisorer i olika                                                     närliggande och jämnstora mellansvenska kommuner. Den                                           teoretiska referensramen har byggts upp med hjälp av                                                 relevant information från vetenskapliga artiklar och diverse                                           litteratur. Slutsats:                            Den förtroendevalda revisorn lämnas ingen, eller liten,                                                 frihet att tolka sin uppgift och sitt grundläggande syfte. Till                                           stor del på grund av kommunallagen och god revisionssed.                                           Däremot kring ytterkanterna av sitt uppdrag råder frihet                                               att tolka och utforma sin roll på ett individuellt plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)